Algemene voorwaarden

Inleiding
Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website. De Algemene Voorwaarden bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees deze daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

Definities
D.Y.P. International: gevestigd te Blaricum en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 59404221 handelend onder de naam D.Y.P. International.

Deze Algemene Voorwaarden van Stichting Webshop Keurmerk zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en treden in werking per 1 juni 2014.

Deze Algemene Voorwaarden zullen worden gebruikt door alle leden van de Stichting Webshop Keurmerk.

Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Definities

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid

Artikel 4 - Het aanbod

Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6 - Herroepingsrecht

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

Artikel 10 - De prijs

Artikel 11 - Nakoming en extra garantie Artikel 12 - Levering en uitvoering

Artikel 13 - Betaling

Artikel 14 - Klachtenregeling Artikel 15 - Geschillen Artikel 16 - Branchegarantie

Artikel 17 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 18 - Wijziging van de algemene voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk

 

Artikel 1 - Definities

 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van Stichting Webshop Keurmerk en producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping;
 12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen;

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

D.Y.P. International

Singel 17A

1261XP BLARICUM

+31(0)352400233

SERVICE@DRESSYOURPARENTS.COM

KvK-nummer 59404221

NL001902044B43

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke productvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod aangegeven.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht
 4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te
 5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  1. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
  2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  4. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;

     Artikel 6 – Herroepingsrecht
 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van maximaal 14 dagen zonder opgave van redenen De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
  1. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd
  2. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  3. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
  4. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
  5. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, voorzien van de aangehechte kaartjes en indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke voorwaarden.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te betalen. Dit geldt indien verzendkosten betaald zijn. Zijn er geen verzendkosten betaald -bijvoorbeeld met een aanbieding van gratis verzenden- dan worden er wel retourkosten gerekend ter hoogte van de normale verzendkosten. Retourzendingen vanuit het buitenland zijn voor kosten van de consument.
 6. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een bevestiging daarvan.
 2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping deed toedoen. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument, tenzij betaald is met CreditCard of met Klarna.
 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 11 – Nakoming overeenkomst en extra garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal
 2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de
 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming.

Artikel 12 – Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 13 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te
 4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en 

Artikel 14 – Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
 2. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan
 3. Een klacht over een product van de ondernemer kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier op de consumentenpagina van de website van Stichting Webshop Keurmerk (http://keurmerk.info/Home/MisbruikOfKlacht) De klacht wordt dan zowel naar de betreffende ondernemer als naar Stichting Webshop Keurmerk
 4. Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 15 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Webshop, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (sgc.nl).
 3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft
 4. Uiterlijk twaalf maanden nadat het geschil is ontstaan dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
 5. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Wanneer de ondernemer dat wil doen, zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt de ondernemer de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde
 6. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie (http://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de- commissies/2701/webshop). De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend
 7. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gedaan.
 8. Indien naast de Geschillencommissie Webshop een andere erkende of bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) aangesloten geschillencommissie bevoegd is, is voor geschillen betreffende hoofdzakelijk de methode van verkoop of dienstverlening op afstand de Geschillencommissie Stichting Webshop Keurmerk bij voorkeur bevoegd. Voor alle overige geschillen de andere erkende bij SGC of Kifid aangesloten geschillencommissie.

Artikel 16 – Branchegarantie

 1. Stichting Webshop Keurmerk staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen van de Geschillencommissie Stichting Webshop Keurmerk door haar leden, tenzij het lid besluit het bindend advies binnen twee maanden na de verzending ervan ter toetsing aan de rechter voor te leggen. Deze garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan. Tot maximaal een bedrag van €10.000,- per bindend advies, wordt dit bedrag door Stichting Webshop Keurmerk aan de consument uitgekeerd. Bij bedragen groter dan €10.000,- per bindend advies, wordt €10.000,- uitgekeerd. Voor het meerdere heeft Stichting Webshop Keurmerk een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat het lid het bindend advies opvolgt.
 2. Voor toepassing van deze garantie is vereist dat de consument een schriftelijk beroep hierop doet bij Stichting Webshop Keurmerk en dat hij zijn vordering op de ondernemer overdraagt aan Stichting Webshop Keurmerk. Indien de vordering op de ondernemer meer bedraagt dan €10.000,-, wordt de consument aangeboden zijn vordering voor zover die boven het bedrag van €10.000,- uitkomt over te dragen aan Stichting Webshop Keurmerk, waarna deze organisatie op eigen naam en kosten de betaling daarvan in rechte zal vragen ter voldoening aan de consument.

Artikel 17 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 18 – Wijziging van de algemene voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk

 1. Stichting Webshop Keurmerk zal deze algemene voorwaarden niet wijzigen dan in overleg met de Consumentenbond.
 2. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal gelden.

Adres Stichting Webshop Keurmerk: Willemsparkweg 193, 1071 HA Amsterdam

Contactgegevens
Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op:

D.Y.P. International
Singel 17A
1060XP, Blaricum
telefoon: +31(0)35 - 2400233
e-mail: service@dressyourparents.com
KvK-nummer: 59404221
btw-nummer: Nl001902044B43

 

ENGLISH

Terms and conditions DRESSYOURPARENTS

Introduction

These are our General Terms and Conditions. These General Terms and Conditions always apply when you use our Website or place an order through our Website, and they contain important information for you as a buyer. Please read them carefully. We also recommend that you save or print these General Terms and Conditions so that you can consult them at a later time.

Article 1. Definitions
1.1. D.Y.P. International: based in Blaricum and registered with the Chamber of Commerce under file number 59404221, trading as D.Y.P. International.
1.2. Website: the Website of D.Y.P. International, to be found on www.dressyourparents.com and all of its subdomains.
1.3. Client: the natural person or corporation who enters into an agreement with D.Y.P. International and/or is registered on the Website.
1.4. Agreement: any arrangement or agreement between D.Y.P. International and the Client of which the General Terms and Conditions are an integral part.
1.5. General Terms and Conditions: these General Terms and Conditions.

Article 2. Applicability of the General Terms and Conditions
2.1. The General Terms and Conditions apply to all offers, agreements and deliveries of D.Y.P. International, unless explicitly agreed otherwise in writing.
2.2. If the Client in his order, confirmation or any other communication alleging acceptance of the General Terms and Provisions includes any provisions that differ from, or are not in included the General Terms and Conditions, such provisions will only be binding upon D.Y.P. International if and in so far as D.Y.P. International has accepted them in writing.
2.3. In cases where specific product or service-related terms and conditions apply in addition to these general terms and conditions, Client can always invoke the applicable condition that is most favorable to him in the event of incompatible general terms and conditions.

Article 3. Prices and information
3.1. All prices posted on the Website and in other materials originating from D.Y.P. International include taxes and other levies imposed by the government, unless stated otherwise on the website.
If shipping costs are charged, these will be clearly stated in good time before the contract is concluded. These costs will also be displayed separately in the ordering process.
3.2. The content of the Website is composed with the greatest care. D.Y.P. International cannot, however, guarantee that all information on the Website is correct and complete at all times. All prices and other information posted on the Website and in other materials originating from D.Y.P. International are subject to obvious programming and typing errors.
3.3. D.Y.P. International cannot be held responsible for deviations in colour that result from the quality of the colours displayed on the screen.

Article 4. Conclusion of the Agreement
4.1. The Agreement will be deemed to be concluded at the moment the Client accepts the offer of D.Y.P. International subject to the conditions laid down by D.Y.P. International.
4.2. If the Client has accepted the offer by electronic means, D.Y.P. International will confirm receipt of acceptance of the offer by electronic means without delay. Until such receipt of acceptance is confirmed, the Client will have the possibility to dissolve the Agreement.
4.3. If it is found that, in accepting or otherwise entering into the Agreement, the Client has provided incorrect data, D.Y.P. International will have the right demand fulfilment of the Client’s obligations until the correct data is received.

Article 5. Registration
5.1. To make optimum use of the Website, the Client can register using the registration form/the account sign-in option on the Website.
5.2. During the registration process, the Client will be asked to choose a user name and password with which he can log on to the Website. The Client alone is responsible for choosing a sufficiently reliable password.
5.3. The Client must keep its login credentials, user name and password strictly confidential. D.Y.P. International cannot be held liable for any misuse of the login credentials and is always entitled to assume that the Client who logs on to the Website is the party that it professes to be. The Client is responsible for and bears the full risk of any and all actions and transactions performed via the Client’s account.
5.4. If the Client knows or has reason to suspect that its login details have become available to unauthorised parties, it will be required to change its password as soon as possible and/or to notify D.Y.P. International accordingly so as to allow D.Y.P. International to take appropriate measures.

Article 6. Execution of the Agreement
6.1. As soon as D.Y.P. International has received the order, it will send the products to the Client without delay and with due regard for the provisions of paragraph 3 of this article.
6.2. D.Y.P. International is authorised to engage third parties in the fulfilment of its obligations under the Agreement.
6.3. Well ahead of the date on which the Agreement is signed, information will be posted on the Website which clearly describes the manner in which and the term within which the products will be delivered. If no delivery term has been agreed or stated, the products will be delivered within 30 days at the latest.
6.4. If D.Y.P. International is unable to deliver the products within the agreed term, it will notify the Client accordingly. In that case the Client can decide either to agree to a new delivery date or to dissolve the Agreement without incurring any costs.
6.5. D.Y.P. International advises the Client to inspect the products upon delivery and to report any defects within an appropriate period, preferably in writing or by email. For further details, see the article about guarantee and conformity.
6.6. The risks associated with the products will transfer to the Client as soon as the products are delivered at the agreed delivery address.
6.7. If the ordered product can no longer be supplied, D.Y.P. International is entitled to deliver a product which is comparable in nature and quality to the ordered product. In that case, the Client will have the right to dissolve the Agreement without incurring any costs and to return the product free of charge.

Article 7. Right of withdrawal/return
7.1. This article only applies if the Client is a natural person who is not acting in his or her professional or commercial capacity. Business Clients therefore have no right of withdrawal.
7.2. The Client will have the right to dissolve the distance Agreement with D.Y.P. International within 14 days after receiving the product, without stating reasons.
7.3. The term commences on the day after the product was received by the consumer, or a third party designated by the consumer, who is not the transporting party, or:
• if the delivery of a product involves different deliveries or parts: the day on which the Client, or a third party designated by the Client, received the last delivery or the last part;
• with contracts for the regular delivery of products during a given period: the day on which the Client, or a third party designated by the Client, received the last product;
• if the Client has ordered several products: the day on which the Client, or a third party designated by the Client, received the last product.
7.4. Only the direct costs incurred for the return shipment are for the Client’s account. This means that the Client will have to pay the costs of returning the product.
7.5. During the withdrawal period referred to in paragraph 1 above, the Client will treat the product and its packaging with the utmost care. The Client may not open the packaging or use the product unless this is necessary in order to determine the nature of the products, their features and their operation.
7.6. The Client is only liable for the product’s devaluation that is a consequence of his handling the product other than as permitted in.
7.7. The Client can dissolve the Agreement in accordance with paragraph 1 of this article by reporting the withdrawal (digital or in oder form) to D.Y.P. International, within the withdrawal period, by means of the model form for right of withdrawal or in some other unequivocal way. If D.Y.P. International makes it possible for the Client to declare his withdrawal via electronic/digital means, then after receiving such a declaration, D.Y.P. International sends immediate confirmation of receipt.
7.8. As quickly as possible, but no later than 14 days after the day of reporting as referred to in paragraph 1, the Client shall return the product, or hand it over to (a representative of) D.Y.P. International. Client can send the product directly to D.Y.P. International wihout a notice of withdrawal in advance within the period as mentioned in paragraph 1. Client must, in this case, include a written notice of withdrawal, such as the model form.
Products can be returned to the following address:
D.Y.P. International - Singel 17A - 1261XP - Blaricum - The Netherlands
7.9. Any amounts, except shipping costs, already paid by the Client (in advance) will be refunded to the Client as soon as possible, and in any case within 14 days after dissolution of the Agreement.
7.10. Except in cases in which D.Y.P. International has offered to retrieve the product himself, he can postpone refunding until he has received the product or until the Client proves he has returned the product, depending on which occurs earlier.
7.11. Information about the applicability or non-applicability of a right of withdrawal and any required procedure will be posted clearly on the Website, well before the Agreement is concluded.
7.12. The right of withdrawal does not apply to:
• Products that D.Y.P. International has created in accordance with the consumer’s specifications;
• Sealed products that, for reasons relating to the protection of health or hygiene, are unsuited to returning and whose seal was broken subsequent to delivery;

Article 8. Payment
8.1. The Client shall pay the amounts due to D.Y.P. International in accordance with the ordering procedure and any payment methods indicated on the Website. D.Y.P. International is free to offer any payment method of its choice and may change these methods at any time.

Article 9. Warranty and conformity
9.1. This article only applies if the Client is a natural person who is not acting in his or her professional or commercial capacity. If D.Y.P. International gives a separate warranty on the products then, without prejudice to the aforesaid, this applies to all types of Clients.
9.2. D.Y.P. International guarantees that the products are in conformity with the Agreement, the specifications stated in the offer, the reasonable requirements of reliability and/or usability and with the existing statutory provisions and/or government regulations that are in force from the date of entering into the Agreement. If specifically agreed, D.Y.P. International also guarantees that the product is suitable for other than normal use.
9.3. If the delivered product is not in conformity with the Agreement, Clien must inform D.Y.P. International within a reasonable period of time after he has discovered the defect.
9.4. If D.Y.P. International deems the complaint to be correct, the faulty product(s) will be repaired, replaced or refunded in consultation with the Client. The maximum amount of compensation is, having regard to the Article on liability, equal to the price paid by Client for the product.

Article 10. Complaints handling procedure
10.1. If the Client has any grievances in connection with a product (in accordance with the article on warranties and conformity) and/or about other aspects of D.Y.P. International’s service, it can submit a complaint by telephone, by email or by post. See the contact details at the bottom of the General Terms and Conditions.
10.2. D.Y.P. International will respond to the complaint as soon as possible, and in any case within 3 days after having received it. If it is not yet possible for D.Y.P. International to formulate a substantive reaction to the complaint by that time, D.Y.P. International will confirm receipt of the complaint within 3 days after having received it and give an indication of the term within which it expects to be able to give a substantive or definitive reaction to the Client’s complaint.
10.3. If the Client is a natural person who is not acting in his or her professional or commercial capacity, it can file a complaint through the European Online Dispute Resolution platform, available at: http://ec.europa.eu/odr/.

Article 11. Personal details
11.1. D.Y.P. International will process the Client’s personal details in accordance with the privacy statement, which can be found at https://www.dressyourparents.com/c-2415982/privacy-policy/.

Article 12. Final provisions
12.1. This agreement is governed by the laws of the country of establisment of the webshop (The Netherlands).
12.2. Insofar as not dictated otherwise by mandatory law, any disputes ensuing from the Agreement will be submitted to the competent Dutch court in the district where D.Y.P. International has its registered office.
12.3. If any provision set out in these General Terms and Conditions should prove to be void, this will not affect the validity of the General Terms and Conditions as a whole. In that case, the Parties will lay down one or more new provisions in replacement which will reflect the original provision as much as is possible under the law.
12.4. The term ‘written’ in these General Terms and Conditions also refers to communication by email and fax, provided that the sender’s identity and the integrity of the email message have been sufficiently established.

Contact details
Should you have any questions, complaints or comments after reading these General Terms and Conditions, please contact us by email or letter.

D.Y.P. International
Singel 17A
1261XP, Blaricum
tel: +31(0)35 - 2400233
e: service@dressyourparents.com
Chamber of Commerce 59404221
VAT Nl167059129b01