Gratis retourneren binnen Nederland* | Voor 15:00 besteld dezelfde dag verzonden | Veilig betalen
Gratis retourneren binnen Nederland* | Voor 15:00 besteld dezelfde dag verzonden | Veilig betalen

Algemene voorwaarden

Inleiding
Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website. De Algemene Voorwaarden bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees deze daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

Definities
D.Y.P. International: gevestigd te Blaricum en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 59404221 handelend onder de naam D.Y.P. International.

Website: de website van D.Y.P. International, te raadplegen via www.dressyourparents.com en alle bijbehorende subdomeinen.
Klant: de natuurlijke persoon die niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf een Overeenkomst aangaat met D.Y.P. International en/of zich geregistreerd heeft op de Website.
Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen D.Y.P. International en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.

Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.


Artikel 1. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
1.1. Op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen van D.Y.P. International zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
1.2. Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor D.Y.P. International slechts bindend, indien en voor zover deze door D.Y.P. International uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
1.3. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 2. Prijzen en informatie
2.1. Alle op de Website en in andere van D.Y.P. International afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en, tenzij op de Website anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
2.2. Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden weergegeven.
2.3. De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. D.Y.P. International kan echter niet garanderen dat alle informatie op de Website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van D.Y.P. International afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
2.4. D.Y.P. International kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

Artikel 3. Totstandkoming Overeenkomst
3.1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van D.Y.P. International en het voldoen aan de daarbij door D.Y.P. International gestelde voorwaarden.
3.2. Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt D.Y.P. International onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.
3.3. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft D.Y.P. International het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.
3.4. D.Y.P. International kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien D.Y.P. International op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.

Artikel 4. Registratie
4.1. Om optimaal gebruik te maken van de Website, kan Klant zich registreren via het registratieformulier/ de account-aanmeldmogelijkheid op de Website.
4.2. Tijdens de registratieprocedure kiest Klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de Website. Klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.
4.3. Klant dient zijn inloggegevens, zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. D.Y.P. International is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Klant die zich aanmeldt op de Website ook daadwerkelijk die Klant is. Al hetgeen gebeurt via het account van Klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van Klant.
4.4. Indien Klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of D.Y.P. International daarvan in kennis te stellen, zodat D.Y.P. International gepaste maatregelen kan nemen.

Artikel 5. Uitvoering Overeenkomst
5.1. Zodra de bestelling door D.Y.P. International is ontvangen, stuurt D.Y.P. International de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.
5.2. D.Y.P. International is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.
5.3. Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst omschreven op welke wijze levering zal plaatsvinden en binnen welke termijn de producten geleverd zullen worden. Indien geen levertermijn is overeengekomen of is vermeld, zullen producten in ieder geval binnen 30 dagen geleverd worden.
5.4. Indien D.Y.P. International de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te ontbinden.
5.5. D.Y.P. International raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.
5.6. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op Klant. Als Klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten.
5.7. D.Y.P. International is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren zoals het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. Klant is dan gerechtigd de Overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.

Artikel 6. Herroepingsrecht
6.1. Dit artikel is slechts van toepassing op de Klant zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
6.2. Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met D.Y.P. International binnen 14 dagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, te ontbinden.
6.3. De termijn gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
• als Klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen;
• als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
• bij Overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
6.4. Klant dient zelf de retourkosten te dragen indien geen verzendkosten zijn betaald op het moment van de bestelling. Kosten voor (retour)zendingen naar en uit het buitenland worden ten alle tijden door Klant gedragen. Ruilen is om technische redenen niet mogelijk binnen ons systeem.
6.5. Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat Klant in een fysieke winkel zou kunnen.
6.6. Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.
6.7. Klant kan de Overeenkomst conform de in lid 1 van dit Artikel gestelde termijn ontbinden door het modelformulier voor herroeping (digitaal) te zenden aan D.Y.P. International, of op andere ondubbelzinnige wijze aan D.Y.P. International kenbaar te maken dat hij van de aankoop af ziet. D.Y.P. International bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft Klant nog 14 dagen om het product terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de in lid 1 van dit Artikel gestelde bedenktermijn het product direct terug te zenden, mits het modelformulier voor herroeping of andere ondubbelzinnige verklaring voor herroeping is bijgesloten.
Producten kunnen geretourneerd worden naar:
D.Y.P International - Singel 17A - 1261XP - Blaricum - Nederland
6.8. Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald aan Klant op dezelfde wijze als dat Klant de bestelling heeft betaald. Als Klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft D.Y.P. International de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen. Tenzij D.Y.P. International aanbiedt het product zelf af te halen, mag D.Y.P. International wachten met terugbetalen tot D.Y.P. International het product heeft ontvangen of tot Klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
6.9. Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.

Artikel 7. Betaling
7.1. Klant dient betalingen aan D.Y.P. International volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. D.Y.P. International is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. In geval van betaling na levering kent Klant een betalingstermijn van 14 dagen ingaand op de dag na levering.
7.2. Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de D.Y.P. International is gewezen op de te late betaling en D.Y.P. International de Klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is D.Y.P. International gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-; 10% over de daaropvolgende € 2.500,- en 5% over de volgende € 5.000,- met een minimum van € 40,-. D.Y.P. International kan ten voordele van Klant afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 8. Garantie en conformiteit
8.1. Dit artikel is slechts van toepassing indien er sprake is van een Klant die niet handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Indien er door D.Y.P. International een aparte garantie op de producten wordt gegeven geldt, onverminderd het zojuist gestelde, dit voor alle type Klanten.
8.2. D.Y.P. International staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat D.Y.P. International er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
8.3. Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt D.Y.P. International daarvan in kennis te stellen.
8.4. Indien D.Y.P. International de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is, met inachtneming van het Artikel aangaande aansprakelijkheid gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product.

Artikel 9. Klachtenprocedure
9.1. Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van D.Y.P. International, dan kan hij bij D.Y.P. International telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.
9.2. D.Y.P. International geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 3 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal D.Y.P. International binnen 3 dagen na de ontvangst van de klacht, de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.
9.3. Klant die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf kan ook een klacht indienen via het Europese geschillenbeslechtingsplatform, te bereiken via http://ec.europa.eu/odr/.

Artikel 10. Persoonsgegevens
10.1. D.Y.P. International verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform privacy statement. Deze is hier te vinden: https://www.dressyourparents.com/c-2415982/privacy-policy/

Artikel 11. Slotbepalingen
11.1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
11.2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar D.Y.P. International gevestigd is.
11.3. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
11.4. Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

Contactgegevens
Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op:

D.Y.P. International
Singel 17A
1060XP, Blaricum
telefoon: +31(0)35 - 2400233
e-mail: info@dressyourparents.com
KvK-nummer: 59404221
btw-nummer: Nl167059129b01

 

ENGLISH

Terms and conditions DRESSYOURPARENTS

Introduction

These are our General Terms and Conditions. These General Terms and Conditions always apply when you use our Website or place an order through our Website, and they contain important information for you as a buyer. Please read them carefully. We also recommend that you save or print these General Terms and Conditions so that you can consult them at a later time.

Article 1. Definitions
1.1. D.Y.P. International: based in Blaricum and registered with the Chamber of Commerce under file number 59404221, trading as D.Y.P. International.
1.2. Website: the Website of D.Y.P. International, to be found on www.dressyourparents.com and all of its subdomains.
1.3. Client: the natural person or corporation who enters into an agreement with D.Y.P. International and/or is registered on the Website.
1.4. Agreement: any arrangement or agreement between D.Y.P. International and the Client of which the General Terms and Conditions are an integral part.
1.5. General Terms and Conditions: these General Terms and Conditions.

Article 2. Applicability of the General Terms and Conditions
2.1. The General Terms and Conditions apply to all offers, agreements and deliveries of D.Y.P. International, unless explicitly agreed otherwise in writing.
2.2. If the Client in his order, confirmation or any other communication alleging acceptance of the General Terms and Provisions includes any provisions that differ from, or are not in included the General Terms and Conditions, such provisions will only be binding upon D.Y.P. International if and in so far as D.Y.P. International has accepted them in writing.
2.3. In cases where specific product or service-related terms and conditions apply in addition to these general terms and conditions, Client can always invoke the applicable condition that is most favorable to him in the event of incompatible general terms and conditions.

Article 3. Prices and information
3.1. All prices posted on the Website and in other materials originating from D.Y.P. International include taxes and other levies imposed by the government, unless stated otherwise on the website.
If shipping costs are charged, these will be clearly stated in good time before the contract is concluded. These costs will also be displayed separately in the ordering process.
3.2. The content of the Website is composed with the greatest care. D.Y.P. International cannot, however, guarantee that all information on the Website is correct and complete at all times. All prices and other information posted on the Website and in other materials originating from D.Y.P. International are subject to obvious programming and typing errors.
3.3. D.Y.P. International cannot be held responsible for deviations in colour that result from the quality of the colours displayed on the screen.

Article 4. Conclusion of the Agreement
4.1. The Agreement will be deemed to be concluded at the moment the Client accepts the offer of D.Y.P. International subject to the conditions laid down by D.Y.P. International.
4.2. If the Client has accepted the offer by electronic means, D.Y.P. International will confirm receipt of acceptance of the offer by electronic means without delay. Until such receipt of acceptance is confirmed, the Client will have the possibility to dissolve the Agreement.
4.3. If it is found that, in accepting or otherwise entering into the Agreement, the Client has provided incorrect data, D.Y.P. International will have the right demand fulfilment of the Client’s obligations until the correct data is received.

Article 5. Registration
5.1. To make optimum use of the Website, the Client can register using the registration form/the account sign-in option on the Website.
5.2. During the registration process, the Client will be asked to choose a user name and password with which he can log on to the Website. The Client alone is responsible for choosing a sufficiently reliable password.
5.3. The Client must keep its login credentials, user name and password strictly confidential. D.Y.P. International cannot be held liable for any misuse of the login credentials and is always entitled to assume that the Client who logs on to the Website is the party that it professes to be. The Client is responsible for and bears the full risk of any and all actions and transactions performed via the Client’s account.
5.4. If the Client knows or has reason to suspect that its login details have become available to unauthorised parties, it will be required to change its password as soon as possible and/or to notify D.Y.P. International accordingly so as to allow D.Y.P. International to take appropriate measures.

Article 6. Execution of the Agreement
6.1. As soon as D.Y.P. International has received the order, it will send the products to the Client without delay and with due regard for the provisions of paragraph 3 of this article.
6.2. D.Y.P. International is authorised to engage third parties in the fulfilment of its obligations under the Agreement.
6.3. Well ahead of the date on which the Agreement is signed, information will be posted on the Website which clearly describes the manner in which and the term within which the products will be delivered. If no delivery term has been agreed or stated, the products will be delivered within 30 days at the latest.
6.4. If D.Y.P. International is unable to deliver the products within the agreed term, it will notify the Client accordingly. In that case the Client can decide either to agree to a new delivery date or to dissolve the Agreement without incurring any costs.
6.5. D.Y.P. International advises the Client to inspect the products upon delivery and to report any defects within an appropriate period, preferably in writing or by email. For further details, see the article about guarantee and conformity.
6.6. The risks associated with the products will transfer to the Client as soon as the products are delivered at the agreed delivery address.
6.7. If the ordered product can no longer be supplied, D.Y.P. International is entitled to deliver a product which is comparable in nature and quality to the ordered product. In that case, the Client will have the right to dissolve the Agreement without incurring any costs and to return the product free of charge.

Article 7. Right of withdrawal/return
7.1. This article only applies if the Client is a natural person who is not acting in his or her professional or commercial capacity. Business Clients therefore have no right of withdrawal.
7.2. The Client will have the right to dissolve the distance Agreement with D.Y.P. International within 14 days after receiving the product, without stating reasons.
7.3. The term commences on the day after the product was received by the consumer, or a third party designated by the consumer, who is not the transporting party, or:
• if the delivery of a product involves different deliveries or parts: the day on which the Client, or a third party designated by the Client, received the last delivery or the last part;
• with contracts for the regular delivery of products during a given period: the day on which the Client, or a third party designated by the Client, received the last product;
• if the Client has ordered several products: the day on which the Client, or a third party designated by the Client, received the last product.
7.4. Only the direct costs incurred for the return shipment are for the Client’s account. This means that the Client will have to pay the costs of returning the product.
7.5. During the withdrawal period referred to in paragraph 1 above, the Client will treat the product and its packaging with the utmost care. The Client may not open the packaging or use the product unless this is necessary in order to determine the nature of the products, their features and their operation.
7.6. The Client is only liable for the product’s devaluation that is a consequence of his handling the product other than as permitted in.
7.7. The Client can dissolve the Agreement in accordance with paragraph 1 of this article by reporting the withdrawal (digital or in oder form) to D.Y.P. International, within the withdrawal period, by means of the model form for right of withdrawal or in some other unequivocal way. If D.Y.P. International makes it possible for the Client to declare his withdrawal via electronic/digital means, then after receiving such a declaration, D.Y.P. International sends immediate confirmation of receipt.
7.8. As quickly as possible, but no later than 14 days after the day of reporting as referred to in paragraph 1, the Client shall return the product, or hand it over to (a representative of) D.Y.P. International. Client can send the product directly to D.Y.P. International wihout a notice of withdrawal in advance within the period as mentioned in paragraph 1. Client must, in this case, include a written notice of withdrawal, such as the model form.
Products can be returned to the following address:
D.Y.P. International - Singel 17A - 1261XP - Blaricum - The Netherlands
7.9. Any amounts, except shipping costs, already paid by the Client (in advance) will be refunded to the Client as soon as possible, and in any case within 14 days after dissolution of the Agreement.
7.10. Except in cases in which D.Y.P. International has offered to retrieve the product himself, he can postpone refunding until he has received the product or until the Client proves he has returned the product, depending on which occurs earlier.
7.11. Information about the applicability or non-applicability of a right of withdrawal and any required procedure will be posted clearly on the Website, well before the Agreement is concluded.
7.12. The right of withdrawal does not apply to:
• Products that D.Y.P. International has created in accordance with the consumer’s specifications;
• Sealed products that, for reasons relating to the protection of health or hygiene, are unsuited to returning and whose seal was broken subsequent to delivery;

Article 8. Payment
8.1. The Client shall pay the amounts due to D.Y.P. International in accordance with the ordering procedure and any payment methods indicated on the Website. D.Y.P. International is free to offer any payment method of its choice and may change these methods at any time.

Article 9. Warranty and conformity
9.1. This article only applies if the Client is a natural person who is not acting in his or her professional or commercial capacity. If D.Y.P. International gives a separate warranty on the products then, without prejudice to the aforesaid, this applies to all types of Clients.
9.2. D.Y.P. International guarantees that the products are in conformity with the Agreement, the specifications stated in the offer, the reasonable requirements of reliability and/or usability and with the existing statutory provisions and/or government regulations that are in force from the date of entering into the Agreement. If specifically agreed, D.Y.P. International also guarantees that the product is suitable for other than normal use.
9.3. If the delivered product is not in conformity with the Agreement, Clien must inform D.Y.P. International within a reasonable period of time after he has discovered the defect.
9.4. If D.Y.P. International deems the complaint to be correct, the faulty product(s) will be repaired, replaced or refunded in consultation with the Client. The maximum amount of compensation is, having regard to the Article on liability, equal to the price paid by Client for the product.

Article 10. Complaints handling procedure
10.1. If the Client has any grievances in connection with a product (in accordance with the article on warranties and conformity) and/or about other aspects of D.Y.P. International’s service, it can submit a complaint by telephone, by email or by post. See the contact details at the bottom of the General Terms and Conditions.
10.2. D.Y.P. International will respond to the complaint as soon as possible, and in any case within 3 days after having received it. If it is not yet possible for D.Y.P. International to formulate a substantive reaction to the complaint by that time, D.Y.P. International will confirm receipt of the complaint within 3 days after having received it and give an indication of the term within which it expects to be able to give a substantive or definitive reaction to the Client’s complaint.
10.3. If the Client is a natural person who is not acting in his or her professional or commercial capacity, it can file a complaint through the European Online Dispute Resolution platform, available at: http://ec.europa.eu/odr/.

Article 11. Personal details
11.1. D.Y.P. International will process the Client’s personal details in accordance with the privacy statement, which can be found at https://www.dressyourparents.com/c-2415982/privacy-policy/.

Article 12. Final provisions
12.1. This agreement is governed by the laws of the country of establisment of the webshop (The Netherlands).
12.2. Insofar as not dictated otherwise by mandatory law, any disputes ensuing from the Agreement will be submitted to the competent Dutch court in the district where D.Y.P. International has its registered office.
12.3. If any provision set out in these General Terms and Conditions should prove to be void, this will not affect the validity of the General Terms and Conditions as a whole. In that case, the Parties will lay down one or more new provisions in replacement which will reflect the original provision as much as is possible under the law.
12.4. The term ‘written’ in these General Terms and Conditions also refers to communication by email and fax, provided that the sender’s identity and the integrity of the email message have been sufficiently established.

Contact details
Should you have any questions, complaints or comments after reading these General Terms and Conditions, please contact us by email or letter.

D.Y.P. International
Singel 17A
1261XP, Blaricum
tel: +31(0)35 - 2400233
e: info@dressyourparents.com
Chamber of Commerce 59404221
VAT Nl167059129b01